Käyttäjänimi:
Salasana:
mysql strict mode
fetch_array() virhe, johtuu että group by on strict modessa
SET GLOBAL sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode,'ONLY_FULL_GROUP_BY',''));

toi ei ole persistent
persistent:

SELECT REPLACE(@@sql_mode,'ONLY_FULL_GROUP_BY','')

laita ton antama syöte ilman etupilkkua my.cnf:iin
[mysqld]
sql_mode = "STRICT_TRANS_TABLES ...."
ja service mysql restart
Lisääjä: Mikko
Aika: 2020-10-12 23:24:21.
mysql hajoaa mariadb:n asennuksen ja poiston jälkeen
katso, onko /etc/systemd/system/mysql.service. Jos ei ole, katso sama path, mutta /lib/ ja kopioi sieltä
# MySQL systemd service file

[Unit]
Description=MySQL Community Server
After=network.target

[Install]
WantedBy=multi-user.target

[Service]

ton jälkeen
Type=notify
User=mysql
Group=mysql
PIDFile=/run/mysqld/mysqld.pid
PermissionsStartOnly=true
ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre
ExecStart=/usr/sbin/mysqld
TimeoutSec=600
Restart=on-failure
RuntimeDirectory=mysqld
RuntimeDirectoryMode=755
LimitNOFILE=10000

# Set enviroment variable MYSQLD_PARENT_PID. This is required for restart.
Environment=MYSQLD_PARENT_PID=1

ton jälkeen systemctl enable mysql
service mysql restart

jos ei lähde, katso onko /etc/mysql/FROZEN olemassa, jos on, poista se ja mariadb-tiedostot
Lisääjä: Mikko
Aika: 2020-10-12 23:20:03.
mariadb rootin salasanan palautus
salasanan voi ensisijaisesti palauttaa web ui:n servicen alta ja jos ei toimi niin:

How to reconfigure the password of root account in MariaDB

=======

1. Go to ADM\Services\MariaDB Server to stop the MariaDB service

2. Use ssh to login into the NAS by "root" account

3. Run the mysql service without permission:
root@AS7004T# mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking &

4. Login into the mysql by root
root@AS7004T#mysql -u root
Below is what you will see in the console:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 2
Server version: 10.0.28-MariaDB Source distribution
Copyright (c) 2000, 2016, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

5. Flush the privileges
=>
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;

6. Alter the passwords:
Example:
=> We set the pass as admin for root

MariaDB [(none)]> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'admin';
MariaDB [(none)]> SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('admin');
MariaDB [(none)]> UPDATE mysql.user SET authentication_string = PASSWORD('admin') WHERE User = 'root' AND Host = 'localhost';

7. Go to ADM\Services\MariaDB to enable the MariaDB
Lisääjä: Mikko
Aika: 2020-01-14 23:40:36.
mariadb/mysql nas
mariadb päälle asustorin kautta
jos tulee ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/opt/tmp/mysql.sock' (2), katso netstat -ln | grep mysqld missä sock on. tätä voidaan konffaa kahdesta paikasta: joko /opt/ tai /usr/builtin/etc/my.cnf tai /opt/etc/mysql/my.cnf. mysql-komento käyttää jälkimmäistä, kun taas frontendin kautta käytettän ekaa.

käytetään tätä: /usr/builtin/var/run/mysqld/mysqld.sock

rootin salasana löytyy keepassin phpmyadminista
my.cnfista kommentoitu bindaus ja remote access tulee frontendin kautta
/volume0/usr/builtin/etc.default/init.d/S55mysql reload

Lisääjä: Mikko
Aika: 2018-02-24 00:18:44.
olut (149)
Tyypit
Valmistajat